Γενικοί Όροι

Γενικοί Όροι:

 • Στους κολυμβητικούς αγώνες 14.5χλμ & 10χλμ μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 18 ετών (γεννημένοι τουλάχιστον το 2004), ικανά να συμμετάσχουν στον αγώνα (able-bodied swimmers). Για τη συμμετοχή στον αγώνα κολύμβησης, οι αθλητές θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή να το συμπληρώνουν εντός του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.
 • Στους κολυμβητικούς αγώνες 5χλμ, 3χλμ και 1.5χλμ μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 14 ετών (γεννημένοι τουλάχιστον το 2008), ικανά να συμμετάσχουν στον αγώνα (able-bodied swimmers). Για τη συμμετοχή στον αγώνα κολύμβησης, οι αθλητές θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους ή να το συμπληρώνουν εντός του τρέχοντος ημερολογιακού έτους. Για τη συμμετοχή ανήλικου αθλητή η γονική συναίνεση κρίνεται απαραίτητη.
 • Στον παιδικό κολυμβητικό αγώνα 500μ μπορούν να συμμετάσχουν άτομα μεταξύ 9 και 13 ετών (γεννημένοι μεταξύ του 2009 και του 2013), ικανά να συμμετάσχουν στον αγώνα (able-bodied swimmers). Για τη συμμετοχή στον αγώνα κολύμβησης, οι αθλητές θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 9ο έτος της ηλικίας τους ή να το συμπληρώνουν εντός του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.
 • Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση «ΤHE AUTHENTIC MARATHON SWIM» γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται πλήρως τους κινδύνους που εμπεριέχει η συμμετοχή τους στη διοργάνωση, όσον αφορά σε πιθανές ζημιές ή βλάβη στην υγεία τους.
 • Κάθε κολυμβητής συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ελεύθερη βούληση.
 • Κάθε κολυμβητής συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ευθύνη και φέρει την πλήρη ευθύνη της συμμετοχής του όσον αφορά στη φυσική του κατάσταση και την ικανότητά του να συμμετάσχει και παραιτείται από κάθε απαίτηση εναντίον της διοργάνωσης για τυχόν ζημία από οποιαδήποτε αιτία.
 • Το «ΤHE AUTHENTIC MARATHON SWIM» και η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού, ζημίας ή άλλου είδους βλάβης που μπορεί να υποστεί ο συμμετέχων στη διοργάνωση ή θεατής αυτής.
 • Στους αγώνες της διοργάνωσης μπορούν να συμμετάσχουν μόνο εγκύρως και εγκαίρως εγγεγραμμένοι κολυμβητές.
 • Οι συμμετέχοντες κολυμβητές οφείλουν να φέρουν τον αριθμό συμμετοχής τους, που τους έχει δοθεί από την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα, σε εμφανές σημείο του χεριού τους και να φορούν το τσιπ χρονομέτρησης στο πόδι τους. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση είναι ενδεχόμενο να αποκλειστούν από τον αγώνα.
 • Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους κανονισμούς του αγώνα πριν, καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του και μετά.
 • Το «ΤHE AUTHENTIC MARATHON SWIM» πραγματοποιείται την ήμερα που έχει οριστεί ως ημέρα διεξαγωγής του, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Μόνο σε περίπτωση εξαιρετικών συνθηκών ή άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας έχουν το δικαίωμα το «ΤHE AUTHENTIC MARATHON SWIM» και η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα να αποφασίσουν την αναβολή εκκίνησης ή την ακύρωση του αγώνα ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Σε μια τέτοια περίπτωση, η συνδρομή συμμετοχής στον αγώνα δεν επιστρέφεται στους εγγεγραμμένους κολυμβητές.
 • Το «ΤHE AUTHENTIC MARATHON SWIM» και η Οργανωτική Επιτροπή της διοργάνωσης διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος του αγώνα, των όρων και κανονισμών συμμετοχής και διεξαγωγής του αγώνα χωρίς πρότερη ειδοποίηση, με ανάρτηση στη ιστοσελίδα του «ΤHE AUTHENTIC MARATHON SWIM».
 • Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους μπορούν να παρέχονται σε τρίτους για σκοπούς χρονομέτρησης, σύνταξης καταλόγου αποτελεσμάτων, καθώς και δημοσίευσης αυτών στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του συμμετέχοντος, που παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης συμμετοχής, θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση του αγώνα. Με την αίτηση συμμετοχής ο συμμετέχων συμφωνεί ότι τα δεδομένα του τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της διεξαγωγής του αγώνα. Οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του συμμετέχοντος, γίνεται μόνο κατόπιν συναίνεσης του υποκειμένου των δεδομένων για τον εκάστοτε δηλούμενο συγκεκριμένο σκοπό.
 • Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη χρήση της εικόνας τους που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια του αγώνα από τους διοργανωτές, χορηγούς ή άλλους συνεργάτες της διοργάνωσης για σκοπούς δημοσιότητας και μελλοντικής προβολής αυτής, χωρίς κανένα δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για το λόγο αυτό.
 • Οι δημότες Ιστιαίας-Αιδηψού και τα ΑμεΑ έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος δωρεάν στις διαδρομές των 5χλμ, 3χλμ και 1.5χλμ.
 • Η διοργάνωση μπορεί να απαγορεύσει τη συμμετοχή αθλητή / αθλήτριας που δεν συμμορφώνεται με τους σχετικούς όρους της διοργάνωσης ή αν κρίνει ότι η εμφάνιση του δεν είναι η πρέπουσα.

Όροι Εγγραφής:

 • Το «ΤHE AUTHENTIC MARATHON SWIM» και η Οργανωτική Επιτροπή της διοργάνωσης έχουν το δικαίωμα να αναστείλουν ή να κλείσουν τις εγγραφές χωρίς πρότερη ενημέρωση.
 • Η εγγραφή σε έναν από τους αγώνες της διοργάνωσης «ΤHE AUTHENTIC MARATHON SWIM» είναι δυνατή μόνο μέσω της online πλατφόρμας εγγραφών που υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης ή με άλλους τρόπους που θα υποδειχθούν από την Οργανωτική Επιτροπή.
 • Η εγγραφή είναι έγκυρη μόνο με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει και η σχετική καταβολή της συνδρομής συμμετοχής, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί την ημέρα της εγγραφής και το σχετικό ποσό έχει πιστωθεί στους λογαριασμούς των διοργανωτών.
 • Απαγορεύεται η πραγματοποίηση περισσοτέρων της μιας εγγραφής στον ίδιο αγώνα από τον ίδιο συμμετέχοντα. Μη έγκυρες εγγραφές, οι οποίες για οποιοδήποτε λόγο δεν ακολουθούν τους κανονισμούς της διοργάνωσης, ακυρώνονται χωρίς πρότερη ενημέρωση.
 • Αλλαγές επί επιβεβαιωμένων εγγραφών (αντικατάσταση κολυμβητή, αλλαγή αγώνα) δεν είναι δυνατές σε καμία περίπτωση μετά το κλείσιμο της περιόδου εγγραφών για κάθε έναν αγώνα κολύμβησης της διοργάνωσης χωριστά, ή μετά από συγκεκριμένη ημερομηνία που θα ανακοινώσει η Οργανωτική Επιτροπή.
 • Ακυρώσεις επιβεβαιωμένων εγγραφών είναι δυνατές μόνο σύμφωνα με την πολιτική ακυρώσεων του αγώνα όπως αυτή αναγράφεται ακολούθως. Εγκρίνεται η επιστροφή του συνολικού καταβληθέντος ποσού σε περίπτωση σχετικού αιτήματος το αργότερο έως τις 31/05/2022. Σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων ή ανωτέρας βίας η διοργάνωση έχει κάθε δικαίωμα αλλαγής (ημερομηνίες, διαδρομές), με σκοπό τη διευκόλυνση και την ασφάλεια των αθλητών. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί το αγώνισμα ή ολόκληρη η διοργάνωση, η διοργανώτρια αρχή δεν επιστρέφει τα χρήματα στους συμμετέχοντες. Σε περίπτωση ακύρωσης του αγώνα ή της διοργάνωσης, η διοργανώτρια αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν επιπλέον κόστη που ίσως προκύψουν και αφορούν επιπλέον ταξιδιωτικά κόστη του συμμετέχοντα (μεταφορά, διαμονή, μετακίνηση στο χώρο της εκδήλωσης).
 • Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει την πληρωμή το αργότερο μέχρι τις 31/05/2022, για να παραλάβουν το πλήρες πακέτο συμμετοχής. Όσοι συμμετέχοντες ολοκληρώσουν την εγγραφή τους μετά τις 31/05/2022, ενδέχεται να μην χρονομετρηθούν ή να μην παραλάβουν πλήρες το πακέτο συμμετοχής (t-shirt, τσάντα κλπ.)
 • Μετά την επιβεβαίωση της εγγραφής δεν είναι δυνατή καμία αλλαγή στο επιλεγέν μέγεθος t-shirt εκ μέρους του κολυμβητή (σε περίπτωση που έχει επιβεβαιωθεί η εγγραφή του/της στο Ενισχυμένο ή Πλήρες Επίπεδο Εγγραφής).

Όροι Παραλαβής Αριθμού Συμμετοχής:

 • Οι αριθμοί συμμετοχής παραλαμβάνονται αυτοπροσώπως από τους εγγεγραμμένους κολυμβητές αποκλειστικά και μόνο από το Κέντρο Εγγραφών του αγώνα τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του, με την επίδειξη ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης). Ο εγγεγραμμένος κολυμβητής μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο άτομο να παραλάβει τον προσωπικό αριθμό συμμετοχής του από το Κέντρο Εγγραφών της διοργάνωσης ως άνω, είτε με εξουσιοδότηση που θα φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής είτε με απλή εξουσιοδότηση, με δική του ευθύνη και εφόσον ο εκπρόσωπός του/της φέρει μαζί του την ταυτότητα ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) του εγγεγραμμένου κολυμβητή.
 • Για την παραλαβή του αριθμού συμμετοχής εγγεγραμμένου κολυμβητή απαιτείται, πέραν της επίδειξης ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) και η προσκόμιση του ηλεκτρονικού μηνύματος επιβεβαίωσης συμμετοχής στο οποίο αναγράφεται σαφώς ο αριθμός συμμετοχής του συμμετέχοντα.
 • Αντικατάσταση κολυμβητών και/ή αλλαγή του αγώνα που έχει επιλέξει ο εκάστοτε συμμετέχων δεν είναι δυνατές σε καμία περίπτωση κατά την παραλαβή των αριθμών συμμετοχής στο Κέντρο Εγγραφών της διοργάνωσης. Στο Κέντρο Εγγραφών της διοργάνωσης είναι δυνατή μόνο επικαιροποίηση των στοιχείων του ήδη εγγεγραμμένου κολυμβητή και διόρθωση επιμέρους προσωπικών του στοιχείων.
 • Αριθμοί συμμετοχής και/ή υλικό που περιλαμβάνεται στο επιλεγέν επίπεδο εγγραφής δεν αποστέλλονται σε καμία περίπτωση ταχυδρομικώς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στους δικαιούχους, πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Κέντρου Εγγραφών της διοργάνωσης.
 • Αριθμοί Συμμετοχής και/ή υλικό που περιλαμβάνεται στο επιλεγέν επίπεδο εγγραφής, που δεν παρελήφθησαν αρμοδίως τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Κέντρου Εγγραφών της διοργάνωσης δεν δύναται να παραληφθούν σε καμία περίπτωση μεταγενέστερα.

 

Όροι Συμμετοχής την Ημέρα του Αγώνα:

 • Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των διοργανωτών, των εθελοντών και του προσωπικού της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων και των κλήσεων να εγκαταλείψουν τη διαδρομή και να διακόψουν τον αγώνα.
 • Οποιαδήποτε παράβαση ή μη τήρηση των κανονισμών του αγώνα, του «ΤHE AUTHENTIC MARATHON SWIM» έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα από τον αγώνα και τη διαγραφή του από τα αποτελέσματα του αγώνα χωρίς κανενός είδους αποζημίωση.
 • Ο αριθμός συμμετοχής είναι προσωπικός και δεν μεταβιβάζεται, δεν μεταφέρεται ούτε δίνεται σε άλλο κολυμβητή σε καμία περίπτωση.
 • Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν διαβάσει και να σέβονται τις οδηγίες που έχουν λάβει από την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή καθ’ όλη τη διάρκεια που προηγείται του αγώνα (π.χ. Τεχνικές Οδηγίες, Πρόγραμμα Αγώνα, κλπ) και οι οποίες έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης.
 • Η πρόσβαση στη διαδρομή του αγώνα, την περιοχή εκκίνησης και τερματισμού δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση σε μη εγκύρως εγγεγραμμένους κολυμβητές (άτομα χωρίς εμφανή έγκυρο αριθμό συμμετοχής).
 • Το όριο ολοκλήρωσης της διαδρομής κολύμβησης 14.5χλμ έχει οριστεί στις επτά (7) ώρες.
 • Το όριο ολοκλήρωσης της διαδρομής κολύμβησης 10χλμ έχει οριστεί στις τέσσερις (4) ώρες και τριάντα (30) λεπτά.
 • Το όριο ολοκλήρωσης της διαδρομής κολύμβησης 5χλμ έχει οριστεί στις δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά.
 • Το όριο ολοκλήρωσης της διαδρομής κολύμβησης 3χλμ έχει οριστεί στις δύο (2) ώρες.
 • Το όριο ολοκλήρωσης της διαδρομής κολύμβησης 1.5χλμ έχει οριστεί στη μία (1) ώρα και δέκα (10) λεπτά.
 • Ο επίσημος χρόνος είναι ο χρόνος από το σήμα εκκίνησης. Ο καθαρός χρόνος είναι ο χρόνος από τη στιγμή που ο συμμετέχοντας περνάει τον τάπητα εκκίνησης μέχρι και τον τερματισμό του.
 • Οι κολυμβητές θα χωριστούν σε γκρουπ ανάλογα με τον τελικό αριθμό των συμμετοχών.
 • Οι συμμετέχοντες των διαδρομών κολύμβησης 5χλμ, 3χλμ και 1.5χλμ μπορούν να αγωνιστούν με γυαλάκια και μαγιό ή φόρμα κολύμβησης (wetsuit), ωστόσο ο χρόνος όσων αγωνιστούν με wetsuit δεν θα συμπεριληφθεί στα επίσημα αποτελέσματα. Για όσους επιθυμούν απλά να κολυμπήσουν την διαδρομή θα επιτραπεί η χρήση μάσκας-αναπνευστήρα και βατραχοπέδιλων, ωστόσο οι συγκεκριμένοι συμμετέχοντες δεν θα χρονομετρούνται.
 • Στις διαδρομές κολύμβησης 14.5χλμ & 10χλμ δεν επιτρέπεται η χρήση wetsuit.
 • Κάθε συμμετέχοντας των διαδρομών κολύμβησης 14.5χλμ & 10χλμ θα συνοδεύεται από σκάφος.
 • O κάθε συμμετέχοντας θα φέρει ατομικό πλωτήρα (συμπεριλαμβάνονται και αυτοί των 14.5 & 10 χλμ.) ειδάλλως δεν μπορεί να λάβει μέρος σε καμία διαδρομή.
 • Οι συμμετέχοντες εφόσον είναι αθλητές-αθλήτριες της ΚΟΕ θα πρέπει να προσκομίσουν το αντίστοιχο δελτίο υγείας.
 • Οι υπόλοιποι κολυμβητές-κολυμβήτριες θα πρέπει να προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση καρδιολόγου, η οποία να έχει εκδοθεί έως και 2 μήνες πριν την διοργάνωση.
 • Η Μαραθώνια Κολύμβηση ορίζεται ως κάθε αγώνας 10χλμ σε ανοικτή θάλασσα από τους κανονισμούς της FINA.
 • Ο τεχνικός διευθυντής του αγώνα και οι κριτές που έχει ορίσει η ομοσπονδία μπορούν με ομόφωνη γνώμη να σταματήσουν αθλητή στα 14.5χλμ & 10χλμ ο οποίος δεν τηρεί τους κανόνες της μαραθώνιας κολύμβησης ή αν κρίνουν ότι κινδυνεύει η σωματική του ακεραιότητα.
 • Στα 14.5χλμ & 10χλμ μπορεί να δηλωθεί συνοδός για κάθε αθλητή που θα είναι στο σκάφος συνοδείας για να βοηθήσει τον συμμετέχοντα αν και μόνο αν το επιτρέπουν οι υπάρχουσες υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα τις ημέρες τέλεσης της διοργάνωσης.
 • Η κατάταξη του αγώνα προκύπτει από τους επίσημους χρόνους τερματισμού. Ο καθαρός χρόνος και οι ενδιάμεσοι χρόνοι κοινοποιούνται μόνο για την ενημέρωση του κολυμβητή.

©2020. All rights reserved